دسته بندی

Share

» :: نرم افزار سهام و سرمايه
نرم افزار سهام و سرمايه بسيار ساده براي تعاوني ها جهت نگهداري سرمايه نقدي و تعهدي و وام هاي آنها 
ثبت ليست سرمايه گذاران  بصورت بسيار زيبا و فوق العاده 
ثبت سرمايه و حق عضويت دريافتي 
ثبت بدهي و وام پرداختي به اعضاي شركت 
قابل استفاده تعاوني ها و كليه شركتها ي سهامي 
خروجي هاي متعدد  اكسل و اكسس
قابليت گزارش گير هاي متعدد و ويرايش گزارشات 
چاپ برگه هاي سهام 
چاپ و گزارش گيري  هاي متعدد از وضعيت سهام داران و وضعيت سرمايه انها 
بهترين پروژه كارآموزان اكسس قابليت ويرايش دارد 


خرید و دانلود محصول

1394/11/11
سهام وسرمايه , برگه سهام , نرم افزار سرمايه تعاوني , نرم افزار سهام , پروژه اكسس , نگهداري وام سهامداران , سهام و وام شركت