دسته بندی

Share

» :: مقاله : الگوی مدیریت استراتژیک در زمان آشوب در بیمارستان های دولتی
چکیده:

مدیریت استراتژیک در سازمان موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشترمدیران و کارکنان می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثربر مدیریت استراتژیک آشوب و ارائه الگوی مناسب در بیمارستان های دولتی استان گیلان بود.
روش پژوهش : پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی و جامعه پژوهش آن خبرگان مدیریت و مدیریت بیمارستان و تمامی مدیران و کارشناسان شاغل در بیمارستان های دولتی بود. از جامعه خبرگان مدیریت و مدیریت بیمارستان 50 نفر به صورت هدفمند و از جامعه مدیران و کارشناسان 55 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته آشوب و پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک آشوب بود که روایی و پایایی هر دو احراز شد.
یافته ها : در بررسی وضعیت موجود مولفه های آشوب یافته ها نشان داد که میانگین تمامی مولفه ها به جز مولفه ی جاذبه های جدید، از متوسط نظری (3) بالاتر و مطلوب بود. در نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی، 5 عامل استراتژی سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، تکنولوژی سازمانی و سبک رهبری عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک آشوب شناسایی شد. تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که عوامل پنج گانه مجموعا 78 درصد از تغییرات مدیریت استراتژیک آشوب در بیمارستان ها را تبیین کرده و تاثیر معنی داری بر آن داشتند و فقط عامل رهبری به تنهایی تاثیر معنی داری بر مدیریت استراتژیک آشوب داشته است.
نتیجه گیری : با توجه به تاثیر گذاری سبک رهبری بر مدیریت استراتژیک آشوب، ضروری است که مدیران بیمارستان الگوی مدیریت استراتژیک در زمان آشوب را در بیمارستان ها اجرا کنند.
خرید و دانلود محصول

1396/05/21
آشوب , مدیریت استراتزیک , استراتژی سازمانی , ساختار سازمانی , بیمارستان , استراتژی های سازمان , فرهنگ سازمانی , تکنولوژی سازمان , سبک رهبری , مدیریت استراتژیک آشوب