دسته بندی

Share

» :: فیلم آموزشی تنش روی صفحات مایل (مقاومت مصالح) به زبان فارسی
همانطور که میدانید یکی از پارامترهای مهم و اساسی در تعیین تنش، سطح مقطع میباشد. دراین فیلم ۲۰ دقیقه ای که توسط آقای مهندس سعید حیدری تهیه و برای آی سیویل ارسال شده است خواهیم دید با تغییر سطح مقطع تنش ها چگونه تغییر مییکنند خرید و دانلود محصول

1396/06/09
مهندس عمران , تنش , تنش روی صفحات مایل , مقاومت مصالح , آموزش تنش روی صفحات مایل , تصویری , آموزش تصویری