دسته بندی

Share

» :: قورباغه ات را قورت بده اثری از برایان تریسی
پیشگفتار نويسنده 
 
از اينكه اين كتاب را در دست گرفتهايد متشكرم. امیدوارم ايـدهھـايي كـه
در اين كتاب مطرح میشود ھمانطور كه توانـسته اسـت بـه مـن و ھـزاران
نفر ديگر كمك كند، براي شما نیز مفید باشـد. در واقـع امیـدوارم كـه ايـن
كتاب بتواند زندگي شما را براي ھمیشه دگرگون كند. 
شما ھیچوقت براي انجـام تمـام كارھـايي كـه بايـد انجـام بدھیـد فرصـت
كافي نداريد. شما به معناي واقعي كلمه در انبوه كارھا، مـسئولیتھـاي
فردي، پروژهھا، روزنامهھا و مجلهھاي زيادي كه بايد بخوانید و كتابھايی.....
خرید و دانلود محصول

1396/06/22
قورباغه ات را قورت بده , برایان تریسی , کتاب , کار افرین
صفحات : 43 |